ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


Kromě všech zákonných práv vyplývajících z nákupu nového výrobku se na veškeré elektrické nářadí, venkovní nářadí a akumulátory značky MILWAUKEE vztahuje dobrovolná záruka výrobce uvedená níže. Záruka na výrobky značky MILWAUKEE se vztahuje pouze na kupujícího (kupující), který (kteří) zakoupil (zakoupili) výrobky jako koncový uživatel (dále jen "kupující"). Maloobchodní prodejci nebo půjčovny jsou z jakékoli záruky na výrobky značky MILWAUKEE výslovně vyloučeni.

Uplatnění této dobrovolné záruky neomezuje zákonná práva kupujícího v případě vady.

1. Standardní záruční doba je 1 rok (dále jen "standardní záruka") a začíná běžet ode dne zakoupení výrobku. Aby byla záruka platná a vymahatelná, musí být toto datum doloženo fakturou nebo jiným dokladem o koupi. Tato záruka se vztahuje pouze na nové výrobky.

2. V některých zemích mají koncoví uživatelé možnost standardní záruku na elektrické nářadí, venkovní nářadí nebo akumulátory, na které se vztahuje tato záruka, po uplynutí standardní záruky prodloužit, a to registrací na adrese https://www.milwaukeetool.eu/ . Nárok na prodlouženou záruku je uveden na obalu výrobku, na webových stránkách https://warranty.milwaukeetool.eu a/nebo v příslušné dokumentaci k výrobku:

  a. Délku standardní záruky na příslušné nářadí značky MILWAUKEE lze prodloužit z 1 roku na maximálně 3 roky (1+2) s výjimkou nářadí značky MX FUEL™, které lze prodloužit z 1 roku na maximálně 2 roky (1+1).
  b. Standardní záruku na akumulátory značky MILWAUKEE® REDLITHIUM™ včetně akumulátorů MX FUEL™ lze prodloužit na maximálně 2 roky (1+1).


Všechna prodloužení záruky jsou podmíněna registrací nově zakoupených produktů online do 30 dnů ode dne jejich zakoupení. Prodloužená záruka na elektrické nářadí značky MILWAUKEE® a akumulátory REDLITHIUM® poskytována pouze v případě, že tyto výrobky byly zakoupeny prostřednictvím autorizovaného distributora výrobků značky MILWAUKEE uvedeného na webové stránce https://cz.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ .

Pro výrobek, na který se vztahuje záruka, je možné získat prodlouženou záruku, pokud je tato možnost uvedena v online registračním formuláři. Veškeré osobní údaje koncového uživatele jsou zpracovávány v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, které naleznete zde https://cz.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/. Jako doklad o prodloužené záruce slouží potvrzení o registraci, které je zasláno e-mailem, a originál faktury s datem nákupu.

3. Všechny záruky na výrobky značky MILWAUKEE se omezují pouze na opravu a/nebo výměnu vadného výrobku za předpokladu, že provedení výrobku nebo jeho materiál vykazovaly vadu již v den nákupu. Náhradu dodatečných nákladů nebo ztrát nárokovat nelze.
Záruka se dále nevztahuje na:

 • obchodní účely nebo pronájem
 • jakékoli poškození výrobku v důsledku nesprávné údržby
 • jakýkoli výrobek, který byl pozměněn nebo upraven
 • jakýkoli výrobek, jehož původní označení (ochranná známka, sériové číslo) bylo poškozeno, pozměněno nebo odstraněno
 • jakékoli škody způsobené nedodržením návodu k použití
 • jakýkoli výrobek, který nemá označení CE/UKCA
 • jakýkoli výrobek, o jehož opravu se pokusil nekvalifikovaný odborník nebo jiná osoba bez našeho předchozího souhlasu
 • jakýkoli výrobek připojený k nesprávnému zdroji (s ohledem na proud, napětí, frekvenci)
 • poškození způsobené vnějšími vlivy (voda, chemické či fyzikální vlivy, otřesy) nebo cizími látkami
 • běžné opotřebení náhradních dílů
 • nesprávné používání, přetěžování nářadí
 • použití neschváleného příslušenství nebo dílů
 • příslušenství elektrického nářadí dodávané s nářadím nebo zakoupené samostatně. Mezi takové výjimky ze záruky patří mimo jiné šroubovací bity, vrtáky, brusné kotouče, brusné papíry a čepele, boční vodicí lišty
 • součásti (díly a příslušenství) podléhající přirozenému opotřebení, zejména sady pro servis a údržbu, uhlíky, ložiska, sklíčidlo, vrtací nástavec nebo nástavec SDS, napájecí kabel, pomocná rukojeť, přenosný kufřík, brusná deska, prachový sáček, trubice pro odsávání prachu, plstěné podložky, čepy a pružiny příklepového klíče atd.


 • 4. Pro záruční servis musí být výrobek zaslán nebo předložen autorizovanému servisu značky MILWAUKEE® uvedenému na webové stránce https://cz.milwaukeetool.eu/header/service/find-a-service-center/. V některých zemích se někteří autorizovaní distributoři značky MILWAUKEE® zavazují zaslat výrobek do autorizovaného servisu značky MILWAUKEE®.
  Kupující může požádat o záruční servis:
   a. kontaktováním prodejce, u kterého byl nákup uskutečněn;
   b. kontaktováním autorizovaného distributora výrobků značky MILWAUKEE®, pokud je k dispozici, jak je uvedeno na webové stránce https://cz.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/; nebo
   c. registrací na platformě elektronických služeb https://eservice.milwaukeetool.eu.


  Při zasílání výrobku do značkového servisu MILWAUKEE® musí být výrobek bezpečně zabalen (viz bezpečnostní pokyny na webové stránce https://www.milwaukeetool.eu/service/) bez jakéhokoli nebezpečného obsahu, označený adresou odesílatele a doplněný stručným popisem závady. Doporučujeme použít službu e-service, která vás provede všemi kroky se všemi potřebnými informacemi pro rychlý servis, https://eservice.milwaukeetool.eu .

  5. Záruční servis se poskytuje tak, že vadné díly výrobku se dle našeho uvážení buď opraví, nebo nahradí nezávadnými díly. V případě, že odmítneme závadu odstranit nebo pokud podle našeho uvážení nebude možno závadu odstranit, bude dodána rovnocenná náhrada. Vyměněné výrobky nebo jejich části se stávají naším majetkem. Veškeré opravy/výměny v rámci výše uvedené záruky jsou zdarma. To neznamená prodloužení záruky ani nový začátek záruční doby. V některých zemích poplatky za doručení nebo poštovné hradí odesílatel. Záruční doba, včetně prodloužené záruční doby podle těchto záručních podmínek na vyměněné náhradní díly, vyprší uplynutím záruční doby na celý výrobek, na který se původně vztahovala standardní záruka.

  6. Záruku na výrobky značky MILWAUKEE poskytuje společnost Techtronic Industries GmbH, se sídlem Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, v Německu pouze původnímu kupujícímu a nelze ji převést ani postoupit.

  7. Záruka na výrobky značky MILWAUKEE platí v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ve Švýcarsku a ve Velké Británii. Pokud jste výrobek zakoupili mimo výše uvedená území, zjistěte si u prodejce, zda se na výrobek vztahuje jiná záruka. Tyto podmínky se řídí německým právem s výjimkou pravidel Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ("CISG").